Engleski jezik 7

Engleski jezik

29.05.2020. god.

   PREPIŠITE OVO U SVESKE                                       


                                         COMPARISON   OF   ADVERBS
                                         (Poređenje priloga)

Prilozi se obično porede tako što se ispred njihovog osnovnog oblika dodaju prilozi MORE za komparativ (posle njega dolazi THAN) i MOST za superlativ.

happily   –  more happily   –  the most happily

I play football more often than basketball.

Prilozima koji su JEDNOSLOŽNI i prilogu EARLY dodaju se nastavci –ER (za komparativ) i –EST (za superlativ)
early      –      earlier     –    earliest
fast        –      faster      –     fastest
hard      –       harder   –      hardest
late       –        later      –      latest
near      –        nearer  –      nearest
soon     –         sooner   –    soonest

Nepravilno se porede prilozi
badly   –  worse      –   worst
far        –  farther    –   farthest (prostorno)
                further    –   furthest  (prostorno ili u nabrajanju)
little   –   less          –   least
much –    more      –   most
well   –    better     –   best

DOMAĆI  ZADATAK

Upotrebi prilog u komparativu ili superlativu
1.  She cooks (well) than her mother.
2.  My son goes to bed (late) than you.
3.  A car is (fast) than a bicycle, but a plane flies (fast).
4.  John speaks French (well) of all the pupils in the class.
5.  She swims (beautifully) than a swan.

DOMAĆI  ZADATAK uraditi do  četvrtaka 04.06.2020.

Engleski jezik

29.04.2020. god.

PROČITAJTE O PRVOM KONDICIONALU

The First conditional – Prvi kondicional

Kada se koristi Prvi kondicional?
Prvi kondicional koristimo kada nešto što uradimo sada ima rezultata u budućnosti.
Ako vam neko kaže:

“Ako učiš, položićeš ispit”, na engleskom bi vam to rekao koristeći prvi kondicional:
If you study, you will pass the exam.”

Ukoliko vam neko želi reći:

“Ako budeš jeo mnogo, ugojićeš se”, upotrebiće prvi kondicional i reći:
If you eat too much, you will gain weight.”

“Ako budeš štedeo, kupićeš kola sledeće godine.”
If you save money, you will buy a car next year.

“Ako budeš pio mnogo vode, smršaćeš.”
If you drink much water, you will lose weight.

Možemo brzo primetiti da se prvi kondicional jako često koristi a da građenje nije uopšte teško. Zato ne treba da bežimo od njega, već da iskoristimo to što smo ga lako naučili i da ga stoga često primenjujemo.

Kako se gradi Prvi kondicional?
Prvi kondicional gradimo tako što u delu rečenice gde se nalazi IF koristimo present simple, odnosno prosto sadašnje vreme (if you STUDY – ako UČIŠ), a u drugom delu rečenice WILL + INFINITIVE (položićeš ispit – you WILL PASS the exam). To je lako zapamtiti, jer nam je prvi deo, IF deo, nešto što radimo u sadašnjosti, pa zato koristimo present simple. U drugom delu rečenice izražavamo kakav će efekat naš postupak imati u budućnosti, pa koristimo WILL + INFINITIVE.

OVO ISPOD ZAPIŠITE U SVESKE
                       

         FIRST CINDITIONAL (PRVI KONDICIONAL)


Uslovnim (kondicionalnim) rečenicama izražava se uslov za vršenje neke radnje u sadašnjosti, budućnosti ili prošlosti.
To su složene rečenice u kojima se upotrebljava veznik   “IF”.
The First Conditional (Conditional type 1) -prvi kondicional
-koristimo kada nešto što uradimo sada ima rezultata u budućnosti.
-koristimo ga kada govorimo o mogućnostima koje se mogu desiti u budućnosti ‘real possibility’- realna mogućnost
-postoji realna šansa da se ispuni neki uslov
Način građenja :
          IF   +   PRESENT SIMPLE   +  FUTURE SIMPLE (WILL + INFINITIV)                                                              
      (if   rečenica)                              (glavna rečenica)
If it rains,   we will go to the cinema.    (Ako bude padala kiša, ići ćemo u bioskop)
‘IF’ rečenica i glavna rečenica mogu da menjaju mesto. Kada je na prvom mestu ‘if’rečenica, glavna rečenica se odvaja zarezom.
   We will go to the cinema if it rains.
* WILL može da se skrati u ‘LL (we’ll…)

DOMAĆI ZADATAK
*Udžbenik, strana 68
    Pročitajte tekst, izvadite nepoznate reči.
    Izdvojte iz teksta sve primere prvog kondicionala
* Udžbenik, strana 69, vežba 5 i 6 (nije obavezna,  neka uradi ko zna)
DOMAĆI uraditi do NEDELJE 03.5.2020.

Engleski jezik

14.04.2020. god.

JOŠ JEDNOM DOBRO IŠČITATI I PROUČITI PREZENTACIJU ”THE PASSIVE VOICE“


OVO ISPOD PREPISATI U SVESKU

                           PASSIVE VOICE – PRESENT PERFECT

                        Subjekat    +  HAVE (ostala lica)   BEEN     +   PAST PARTICIPLE
                                           HAS (3. Lice jed.)                             (-ED / 3. Kolona)


– Put the verb in the present perfect, passive voice (Stavite glagol u present perfect, passive voice)

1. The car HAS BEEN STOLEN  (steal).
2. The cups HAVE BEEN PUT on the table. (put)
3. I HAVE NOT BEEN BITTEN by a snake. (bite)

– Rewrite the sentences in passive voice (Prebacite rečenice u pasiv)

1. Kerrie has paid the bill. – The bill has been paid by Kerrie.

2. I have eaten a hamburger. – A hamburger has been eaten by me.
3. You have not sent the parcel. – The parcel has not been sent by you.
4. Have they noticed us? – Have we been noticed by them?


                      PASSIVE VOICE – MODAL VERBS

                        Subjekat    +  MODAL VERB      +   BE   +   PAST PARTICIPLE
                                           (MUST,CAN COULD…)             (-ED / 3. Kolona)

— Put the verb in brackets in passive voice (Stavite glagol u passive)

1. Traffic regulations  MUST BE OBEYED by drivers as well as pedestrians. (must/obey)
2. This driver SHOULD BE STOPPED by the police. (should/stop)

– Rewrite the sentences in passive voice (Prebacite rečenice u pasiv)

1. You must fasten the seat belt. – The seat belt must be fasten.
2. They can serve a meal. A meal can be served.

DOMAĆI ZADATAK

I    Put the verb in brackets in passive voice (Stavite glagol u passive)
1.  The money ____________ (take) – present perfect, passive
2.  The plants _____________ (water). – present perfect, passive
3.  The presents ____________ (buy) – present perfect, passive
4.  The road ______________ (repair) – present perfect, passive
5.  Drivers _________________ of their rights. (must / inform)
6.  A driver ______________ to get out of the car. (could / ask)
7.  We _______________ to come. (can / ask)

II   Rewrite the sentences in passive voice (Prebacite rečenice u pasiv)
1. The children have learned lessons.

2.  Our school has ordered new books.
3.  Her mum has prepared the meal.
4.  Somebody has sent the email 
5. You should read the safety instructions.

DOMAĆI URADITI DO ČETVRTKA 16.4.2020.

Engleski jezik

09.04.2020. god.

DOMAĆI  ZADATAK

I   Answer the following questions (Odgovorite kratko na pitanja) – rade oni koji imaju 2 i 3.
1.   Who is  The Golden Dolphin award presented to?
2.   Who was it won last year by?
3.   Who will it be given this year to? Why?
4.   What are the criminals planning to do?
5.   Why don’t Sweet Sue and Smart Alec want to tell the police about it?
6.   Why can’t the criminals steal the award?
7.  Where are Sweet Sue and Smart Alec at the end of the story?

II Prepričajte tekst ‘Smart Alec’s plan’   (Ovo rade oni koji imaju 4 i 5)

* Podela zadataka nije obavezujuća.

Domaći uradite do nedelje 12.4.2020.

Engleski jezik 7

1.  Udžbenik, strana 58.
– Slušajte priloženi snimak više puta i vežbajte čitanje

– Prepišite sledeće reči i napišite značenje
award                            present (v)
environment                receive
fake                                event
publicity                        wonder
beard                             replace
arrest


2. Iz priložene tabele obnovite vremena i pratite RTS čas u četvrtak jer će se na času i dalje raditi vremena

Ne treba ništa slati. Krajem nedelje ću vam dati domaći, posle RTS časa.

Engleski jezik

31.03.2020. god.

JOŠ JEDNOM DOBRO IŠČITATI I PROUČITI PREZENTACIJU KOJU SAM POSLALA PROŠLI PUT


OVO ISPOD PREPISATI U SVESKU

                           PASSIVE VOICE – PAST SIMPLE

                        Subjekat    +  WAS (3. Lice jed.)   +   PAST PARTICIPLE
                                          WERE (ostala lica)          (-ED / 3. Kolona)


– Stavite glagol u past simple, passive voice

THE COMPUTER  ____________ (FIX).

 (* U past simple treba staviti pomoćni glagol za pasiv (to be), a on u ovom primeru glasi ‘was’, pošto je subjekat (The computer) u 3. Licu jednine. Glavni glagol, u ovom primeru ‘fix’, treba staviti u past participle. Pošto je ‘fix’ pravilan glagol imaće oblik ‘fixed’. Glavni glagol  u pasivu je uvek u prošlom participu (past participle).

THE COMPUTER WAS FIXED. (Kompjuter je popravljen)

– Prebacite rečenicu u pasiv:

SHE              PREPARED    LUNCH.    (Ona je spremila ručak.)
(subjekat)        (glagol-              objekat)
                     past simple)

(*Prvo u rečenici treba odrediti objekat (lunch). On postaje subjekat pasivne rečenice. Zatim treba pronaći glagol (prepared) i odrediti u kom se vremenu nalazi (past simple). U to vreme treba staviti pomoćni glagol za pasiv (to be). On će u ovom primeru glasiti ‘was’ jer je subjekat ‘lunch’ u 3. Licu jednine, pa dodati glavni glagol (prepare) u prošlom participu (prepared, pošto je pravilan glagol). Zatim dodajemo vršioca radnje ispred koga stoji predlog ‘by’ .U  ovom primeru to je zamenica ‘she’, koja će preći u zamenicu objekat – ‘her’.)

LUNCH        WAS           PREPARED        BY HER.    Ručak je spremljen (od strane nje).
(subjekat) (past simple     (glavni glagol        (vršilac radnje)
                  glagola to be)    past particip) 

Ovo u zagradi označeno * vam je objašnjenje da bi bolje razumeli način građenja pasiva, i ne morate ga prepisivati .
                          

                          PASSIVE VOICE – FUTURE SIMPLE

                        Subjekat    +  WILL BE (sva lica)   +   PAST PARTICIPLE
                                                                                 (-ED / 3. Kolona)
 


– Stavite glagol u future simple, passive voice

The windows will be cleaned. (clean)  (* will be + prošli particip)
You will be met at the airport. (meet)  

– Prebacite rečenicu u pasiv:

Jane will buy a new computer. – A new computer will be bought by Jane.
Her boyfriend will install it. – It will be installed by her boyfriend.

DOMAĆI ZADATAK

I   Stavite glagol u zagradi u past simple, passive voice
1.  We____________a letter yesterday. ( send)
2.  He _____________to the party yesterday. (to invite)
3.  I_____________the book by my friend last Sunday. (to give)
4.  Dinner __________  last evening. (not cook)

II  Stavite glagole u Future simple, passive voice
1. I _____________  by Robert. (ask)
2. A new restaurant _____________ next week. ( open)
3. This car ______________. It’s too old. (not  steal) 
4.  It ___________ (do) by you. (do)

III Prebacite rečenice u pasiv (Ovo rade oni koji imaju ocene 4 i 5)
1. They will not show the new film.
2.  He won’t see Sue.
3. They didn’t let him go.
4.  She didn’t win the prize.
DOMAĆE ZADATKE ĆETE SLATI U GOOGLE UČIONICU  gde ćemo odsada nastaviti sa radom.
KODOVI ZA LOGOVANJE SU
VII-1      zwdtkty
VII-2      5p74b3a
VII-3 zqd3d4s

Engleski jezik

23.03.2020. god.

DOBRO IŠČITATI PRILOŽENU PREZENTACIJU
PREPISATI PREZENTACIJU U SVESKU

I OVO ISPOD PREPISATI U SVESKU

                           PASSIVE VOICE – PRESENT SIMPLE
 
                                           am/is are + past participle


 I  Staviti glagol u zagradi u Present simple, Passive
1.  Dinner is cooked every day. (cook)
2.  English is spoken here. (speak)
3.  Reports are written yesterday. (write)
II  Prebaciti tečenice u pasiv
1. John sends emails every day .                  Emails are sent every day by John.
2. Somebody plays loud music.               Loud music is played (by somebody)

DOMAĆI ZADATAK


I   Stavite glagol u zagradi u Present Simple Passive
1. The cars __________ (wash) every Monday.
2. Sarah ____________ (love) by John.
3. The roads __________ (fix) by the workers.
4. Milk _____________ (deliver) in the mornings.
5. Vegetables ____________ (sell) in the mareket.

II Uraditi vežbu 6 na strani 57, u udžbeniku. (Ova vežba je naprednog nivoa i nije obavezna)

Domaći zadatak treba uraditi do PETKA 27.03. i poslati na mail.
Nema potrebe da više puta šaljete isti mail. Ako bude potrebno nešto ispraviti ja ću vam odgovoriti.
U polje “NASLOV (SUBJECT)” obavezno upišite ime prezime i odeljenje.