Hemija 8

Hemija

14.05.2020. god.

Hemija – zadatak (maj 2020.)

 • Vaš zadatak je da napišete esej na temu po izboru (gradivo hemije iz sedmog i osmog razreda) sa osnovnim karakteristikama, kao i najvažnijim fizičkim i hemijskim promenama.
 • Rok da predate zadatak je utorak do 09.00 časova!
 • Radove predaje u GU ili na mejl janja.radic50@gmail.com

Хемија

23.04.2020. год.

Osnovni hemijski pojmovi – domaći zadatak (april,2020.)

 1. Razvrstaj sledeće supstance na elemente, jedinjenja ili smeše? Vodonik, voda, mermer, barska voda, azot(V)-oksid, litijum, kuhinjska so, morksa voda. Napravi tabelu!
 2. Napisati formule sledećih jedinjenja:
 3. Litijum-sulfat;
 4. Magnezijum-bromid;
 5. Barijum-sulfat;
 6. Kalcijum-hidroskid;
 7. Ugljenmonoksid;
 8. Sumpor(VI)-oksid;
 9. Napisati jednačine hemijskih reakcija:
 10. Litijum + kiseonik → ;
 11. Magnezijum-hlorid + sumporna kiseline → ;
 12. Azot + kiseonik → azot(V)-oksid;
 13. Završi jednačine hemijskih reakcija (popuni prazna mesta).
 14. ______ + H2O → Ca(OH)2
 15. Kiseline + baza → voda + ______
 16. Aluminijum + _________ → aluminijum-oksid;
 17. Na osnovu naziva jedinjenja odrediti klasu jedinjenja:
 18. 2-metiloktan;
 19. 3,3-dimetil-1-okten;
 20. 1-heptin;
 21. 3-metil-2-heksanol;
 22. Stearinska kiselina;
 23. Etanal;
 24. Aceton (propanon);
 25. Etil-etanoat;
 26. Izračunati zapreminu gasa koja se oslobađa u reakciji potpunog sagorevanja 12,5 g  petog člana alkena? Ar(C)=12 Ar(H)=1 Ar(O)=16
 • Zadatkе prepisati u svesku i predati do srede u 09.00 časova.
 • Srećan rad!