Fizika 7

Fizika

05.06.2020.god.

TOPLOTNE POJAVE

1.Temperatura  je _____________________________________,jedinica je ___________, oznaka  je __________.

2. Date temperature  prevedi u Kelvinovu skalu:

14oC=_______K;

-39oC=________K;

3.Date temperature prevedi u Celzijusovu skalu:

273 K_______oC;

600 K_______oC

4. Količina toplote je ______________________________________________________________________________oznaka je ___, jedinica __________ i izračunava se ______________________.

5.Koliko je potrebno uložiti  toplote  da bi se  1 kg vode zagrejao  od temperature 150C do temperature ključanja.Specifična toplota vode je 4200J/kg K

6. U bazen je sipano 80 l vode temperature 10oC. Koliko litara vode temperature 90 oC treba dodati  u bazen da bi temperatura bila 35 oC.

7.Snaga je _________________________________ ,jedinica za snagu je  __________ a brojno se izračunava___________________

8.Poluga je _________________________________________________________________________________ a u ravnoteži je  kada  ___________________________________________

9. Arhimedobv zakon glasi:____________________________________________________________________________

10. Трећи Њутнов закон  гласи:________________________________________________________________________

Fizika 7. razred – Mehanički rad, snaga i energija

1.Рад се врши ако : (5 Points)

a) на тело делује сила
b) тело се креће
c) на тело делује сила и изазива његово померање

2. Енергија је : (5 Points)

a) брзина вршења рада
b) исто што и сила
c) способност вршења рада

3. Енергија се мери истим јединицама као и : (5 Points)

a) сила
b) рад
c) снага

4. Снага је : (5 Points)

a) Спососбност тела да врши рад
b) Извршени рад у јединици времена
c) Промена енергије

5. Коефицијент корисног дејства се изражава у јединицама: (5 Points)

a) Истим као рад
b) Истим као снага
c) Нема димезије

6. Закон одржања енергије гласи : (5 Points)

а) Енергија је способност тела да врши рад
b) Укупна механичка енергија изолованог система тела се не мења, тјест Ек + Ер = const

7. Sila inteziteta 5N deluje u pravcu i smeru pomeranja tela. Koliki rad izvrši sila na putu od 50 m. (Zadatak uraditi postupno) (10 Points)

8. Kolika je kinetička energija lopte mase 200g kada se kreće brzinom 20m/s? (Zadatak uraditi postupno) (15 Points)

9. Na telo mase m = 2kg deluje sila F= 5N paralelna podlozi. Kolika je kinetička energija tela nakon t= 3s od pokretanja tela? Koliki rad izvrši na tom putu. Trenje zanemariti. (Zadatak uraditi postupno) (20 Points)

10. U hidroelektrani voda sa visine pada na turbinu i okreće je. Turbina takozvani generator koji prozvodi struju. Na jednu od turbina u hidroelektrani Đerdap u minuti pada 43000 m3 vode na visinu od 30m. Snaga koju daje generator iznosi 190MW. Koliki je koeficijent korisnog dejstva ovog dela elektrane? (Zadatak uraditi postupno) (25 Points)

Физика

08.05.2020. год.

Рад, снага и енергија – систематизација, за ученике који немају приступ Теамс

1.Када тело врши рад?

2.Када је рад једнак 1 Ј?

3.Док тело слободно пада његова  потенцијална  енергија тада ……………………………

(расте ,/опада / се не мења ) Уписати тачан одговор

5.Чему је једнака укупна механичка енергија тела?

6.Шта је снага ? Навести разлику између корисне и уложене снаге?

7.Koliki rad  se izvrši  pri pomerawu kofera  od 100m, ako je sila  kojom se  deluje  na kofer  usmerena  horizontalno. Odrediti  rad  sile trenja  na istom putu  ako je  koeficijent trenja  između  kofera i poda 0,2 Ubrzanje  grav. sile je 9,81 m/s2.Kofer je mase 50 kg. Kofer se pomera ravnomerno pravolinijski.

8. Kocka od gvožđa  ivice 1 dm  kreće se  na traci  brzinom  3 m/s . Kolika je Ek? q=7800kg/m3

9.Kuglica mase  40 g bačena je vertikalno uvis početnom brzinom  100m/s .Kolika je Ek a kolika Ep ove kuglice  na kraju četvrte sekunde?

Fizika

03.05.2020. god.

Za učenike koji ne prate nastavu na Teams , uraditi sledeće do srede do pola 12.

Snaga I koeficijent korisnog dejstva / utvrđivanje

Popuniti  na praznim mestima, zaokružiti tačne odgovore i izračunati zadatke

1. Snaga je brojno jednaka__________________________________u…………………………………………………………

2.Ako je snaga vršenja rada  2 KW , rad od  50 J  se izvrši za ………………………………………………………………

3.Koeficijent korisnog dejstva se izražava  u jedinicama :

a) istim  kao rad 

b) istim kao snaga 

C) nema dimenzije 

zaokruži tačan odgovor

4.Ako je uložena snaga  10kW , a koeficijent korisnog dejstva  0,75  , korisna snaga je  ……………………………

5.Motor  automobila razvija   snagu  od 40 kW   kada mu je vučna sila  2 kN. Pri tome je brzina automobila …………………….

Физика

23.04.2020. год.

Урадити за домаћи :

1.Механички рад бројно је једнак (5 Points)

количнику силе и пређеног пута

производу силе и пређеног пута

количнику пређеног пута и силе

2.При хицу наниже тело у почетном тренутку има (5 Points)

само потенцијалну

само кинетичку

и кинетичку и потенцијалну енергију

3.Енергија је способност тела да неврши рад (5 Points)

нетачно

тачно

4.Укупна механичка енергија једнака је производу Кинетичке и потенцијалане енергије (5 Points)

тачно

нетачно

5.Колика је кинетичка енергија тела које се креће брзином 10m/s и на висини 10m има потенцијалну енергију 1000J? (15 Points)

6.Тело масе 3kg бачено је вертикално навише брзином 15m/s. Применом закона одржања енергије одредити: а) Кинетичку и потенцијалну енергију у почетном тренутку (15 Points)

Физика

24.03.2020. год.

Поштовани ученици 6,7,8 разреда

Све домаће задатке  од сада радимо на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (Teams платформа прилагођену учењу на даљину)

Ваша је обавеза да се улогујете на платформу  , обавештеље ћете добити преко сајта школе и од одељењског старешине .

С поштовањем Раденка

Физика 7

Драги ученици ,

Упуство за израду домаћег задатка

  1. На почетку домаћег  задатка  име, презиме и одељење и датум израде домаћег задатка
  2. Назив домаћег задатка
  3. Задатак радите до петка у  текућој недељи
  4. Фотографишете свеску или пишете у ворду  па шаљете на мејл
  5. Уколико нисте добили одговор од наставника , проследите поново или тражите одговор од наставника
  6. Сваки домаћи се памти и тачно се појављује  који је домаћи „исте особине “

Напомена :

Ове радне  недеље постоје два радна  часа на РТС -3 , један је обрада већ механичког рада који сам ја прошле недеље  са Вама  радила  а други утврђивање  , ја Вам шаљем да погледате симулацију   лаб. Вежбе  рад силе трења  па ви погледајте у Вашим збиркама  и пробајте да попуните табелу .   Урадићете   то себи у збирку  и немојте ми слати на мејл.

С поштовањем , наставница  Раденка