Hemija 7

Хемија

23.04.2020. год.

Izračunavanja u hemiji (april, 2020.)

 • Relativna atomska masa nekog elementa obeležava se Ar i nema jedinicu. Vrednost za relativnu atomsku masu dobijate u Periodnom sistemu elemenata (to je uvek veći broj).
 • Relativna molekulska masa obeležava se Mr i dobija se kao zbir relativnih atomskih masa. Relativna molekulska masa neme jedinicu.
 • Molarna masa se obeležava M, i dobija se množenjem Mr sa g/mol. Ova oznaka ima jedinicu.
 • Ovo smo već učili u školi.

Primeri:

 1. Izračunati relativnu molekulsku masu sledećih jedinjenja?
 2. Litijum-oksid;
 3. Magnezijum-karbonat;
 4. Molekul kiseonika;
 5. Da biste uradili zadatak, morate da koristite Periodni sistem elemenata i napišete vrednosti za relativne atomske mase. Treba da se podsetite i valenci i opštih oznaka elemenata.
 6. Li2O

Mr (Li2O) = 2Ar(Li) + Ar(O) = 2*7 + 16 = 14 + 16 = 40

 • MgCO3

Mr (MgCO3) = Ar(Mg) + Ar(C) + 3Ar(O) = 24 +12 + 3*16 = 84

 • O2

Mr(O2) = 2Ar(O) = 2*16 = 32

KOLIČINA SUPSTANCE

 • Mol je jedinica za količinu supstance.
 • Označava se sa n.
 • Jedan mol supstance je ona količina supstance koja sadrži 6,022 ∙ 1023 čestica.
 • Broj čestica u jednom molu supstance naziva se Avogadrov broj. Jedinica za Avogadrov broj je 1/mol.
 • Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine.

                                  n = m/M

M – MOLARNA MASA SUPSTANCE

m – MASA SUPSTANCE

n – KOLIČINA SUPSTANCE

Primeri:

 1. Relativna molekulska masa azot(I)-oksida iznosi 44. Kolika je njegova molarna masa?

Molarnu masu dobijate kada relativnu molekulsku masu pomnožite sa g/mol.

M (N2O) = Mr ∙ g/mol = 44 g/mol

 • Kolika je masa 0,12 mol litijum-oksida?

Da biste rešili zadatak neophodno je da koristite Periodni sisteme elemenata i da znate valence.

Ar(Li) = 7 Ar(O) = 16

Mr(Li2O) = 2Ar(Li) + Ar(O) = 14 + 16 = 30

M (Li2O) = 30 ∙ g/mol = 30 g/mol

n = m/M

m = n ∙ M = 0,12 mol ∙ 30 g/mol = 3,6 g

 • Izračunati količinu supstance, ako je masa magnezijum-fluorida 34 g?

Koristite Periodni sistem elemenata i naučite valence.

Ar(Mg) = 24 Ar(F) = 19

Mr(MgF2) = Ar(Mg) + 2Ar(F) = 24 + 38 = 62

M(MgF2) = 62 ∙ g/mol = 62 g/mol

n = m/M

M = 62 g/mol

m = 34 g

n = 34 g/ 62 g/mol

n = 0,55 mol

 • Ovo treba da prepišete u svesku!

Хемија

27.03.2020. год.

Процентни састав раствора (27.03.2020.)

Процентна концентрација раствора представља број грама растворене супстанце у 100 g раствора.

Изражава се у процентима.

Ако је неки раствор 10%, то значи да има 10 g  растворене супстанце у 100 g раствора.

Масу раствора представља збир масе растворене супстанце и масe воде.

Уколико имате 10% раствор, то значи да имате 10 g растворене супстанце и 90 g воде. Збир масе растворене супстанце и масе воде мора бити 100 g.

m (раствора) = m (растворене супстанце) + m (воде)

Примери задатака:

 1. Колико грама соли треба одмерити за припремање 120 g 13% раствора?
 2. Задатак решавате тако што поставите одговарaјућу пропорцију.
 3. Прво напишете шта вам је познато и шта се тражи

m (раствора) = 120 g

процентна концентрација 13%

m (соли) = ?  *маса соли је исто што и маса супстанце

 • Увек треба да искористите дефиницију процентне концентрације за први део пропорције

13 g (соли) : 100 g (раствора) = m (соли) : 120 g (раствора)

*Пропорцију читате: 13 грама соли се налази у 100 грама раствора, питање је колико се грама соли налази у 120 грама раствора. 13 грама соли у 100 грама раствора (то вам је дефиниција процентне концентрације).

– Пропорцију решавате тако што спољашњи члан множите са спољашњим, а унутрашњи са унутрашњим, што значи:

13 g (соли) : 120 g (раствора) = 100 g (раствора ) : m (соли)

1560 g = 100 ∙ m (соли)

m (соли) = 156 g

 • Колика је процентна концентрација раствора који садржи 25 g растворене супстанце у 270 g раствора?
 • Напишете шта вам је познато и шта се тражи
 • Познато: m (растворене супстанце) = 25 g

 m (раствора ) = 270 g

 • Непознато: процентна концентрација = ?
 • Следећи корак поставити пропорцију на основу описа: У 270 g раствора имам 25 g супстанце, питање је колико имам супстанце у 100 g раствора (опет дефиниција процентне концентрације)
 • Пропорција:

270 g (раствора) : 25 g (супстанце) = 100 g (раствора) : m (супстанце)

 • Спољашњи члан множи спољашњи:

270 g (раствора) ∙ m (супстанце) = 25 g (супстанце) ∙ 100 g (раствора)

270 g ∙ m (супстанце) = 2500 g

m (супстанце) = 9,26 g

Важно правило: Ако вам је први део проропрције (леви део од знака једнакости) постављен тако да прво иде маса раствора : маса растворене супстанце, исти такав редослед мора бити и на десном делу после знака једнакости.

Ако то не поштујете, задатак није тачан.

Домаћи задатак (рок – следећи четвртак,02.04.2020. 13.00 часова)

 1. Колика је процентна концентрација раствора који садржи 75 g растворене супстанце у 340 g раствора?
 2. Израчунати масу воде, ако је маса растворене супстанце 230 g  а маса раствора 500 g?
 3. Колико грама шећера треба одмерити за припремање 180 g 35% раствора?

Хемија

22.03.2020. год.

Раствор и растворљивост

Домаћи задатак

 1. Растворљивост шећера на собној температури је 202 g. Колико је потребно одмерити воде, а колико шећера да би се добило 150 g засићеног раствора?
 2. Колика је растворљивост неке супстанце, ако 200 g засићеног раствора садржи 45 g раствора супстанце?
 3. Шта је раствор?
 4. Из чега се састоји раствор?
 5. Која супстанца је растварач у раствору у коме су компоненте истог агрегатног стања?
 6. Која супстанца је растварач у раствору у коме су компоненте различитог агрегатног стања?
 7. Ово су вам задаци са предавања емитованог на каналу РТС3. Рок да предате задатке је среда до 10.00 часова. Наслов рада треба да садржи ваше име и презиме.
 8. Било би пожељно да радове предате у пристојно време, а не у 23.00 часа.
 9. Прикључите се гугл учионици. Вашим одељенским старешина је прослеђен код за приступ, тако да сте сви обавештени.
 10. Ако већ шаљете слику као доказ да сте урадили задатак, пошаљите у једном мејлу, а не четири слике и четири различита мејла.
 11. На youtube-у погледајте како се шаљу датотеке на мејл и у гугл учионицу.
 12. Рок да се прикључите гугл учионици је петак 14.00 часова. Материјал за рад ће бити на сајту школе и на гугл учионици, а радове предајете ИСКЉУЧИВО (од 30.03.2020.) на гугл учионицу. Слике или документа нећу прегледати и рачунати уколико пошаљете на мејл.

Решења задатака – Валенца елемената и хемијске везе (домаћи задатак)