7. razred

Српски језик

04.06.2020.год.

Књижевност: Лирика: Систематизација пређеног градива

Прелистај Читанку за 7. rазред, подсети се свих обрађених лирских поесама, њихових аутора, стилских фигура и свега што си везано за њих учио и систематизуј знања везана за лирику.

Српски језик

03.06.2020.год.

Језичка култура: систематизација пређеног градива

Прелистај Граматику од 239. sтране до краја и летимично читајући обнови, утврди и систематизуј пређено градиво.

Географија

01.06.2020.год.

Наставна област Поларне области
Наставна јединица Арктик и Антарктик
Врста (тип) часа Утврђивање

Одговорити на питања на 207 страни и послати у гугл учионицу до четвртка у 15 час.

Наставна област Аустралија  и Океанија,Поларне области
Наставна јединица Поларне области, Аустралија и Океанија
Врста (тип) часа утврђивање

Када би Вам неко понудио путовање у неку од наведених области (Аустралија , Океанија, Арктик или Антарктик) шта би изабрали и зашто?

Заједно са претходним задатком послати у гугл учионицу до четвртка у 15 час.

Драган Николић, наставник

Српски језик

01.06.2020. год.

Језик: Граматика : Систематизација пређеног градива

Погледај табелу на 21. Страни у Граматици за 7. Разред и процени колико си савладао/ла градиво везано за историјски развој српског књижевног језика.

Прегледајући табеле на 68, 90. И 91. страни у Граматици за 7. разред процени колико си савладао/ла градиво везано за врсте речи.

Из табела на 99, 126.  и 127. страни уочи колико си савладао/ла реченичне чланове и синтагме.

Из табеле на 147. страни сагледај да ли си усвојио/ла знања везана за падеже, а из табеле на 155. страни колико  познајеш градиво везано за конгруенцију.

Табеле на 182. и 183. страни нека ти покажу колико познајеш градиво везано за реченицу.

На 197. страни је табела везана за ортоепију. Уочи у којој мери си савладао градиво везано за акценте.

Покушај неке уочене недостатке у току лета да  отклониш. 

Провери како си урадио/ла завршни тест и вреднуј свој рад- 

Engleski jezik

29.05.2020. god.

   PREPIŠITE OVO U SVESKE                                       


                                         COMPARISON   OF   ADVERBS
                                         (Poređenje priloga)

Prilozi se obično porede tako što se ispred njihovog osnovnog oblika dodaju prilozi MORE za komparativ (posle njega dolazi THAN) i MOST za superlativ.

happily   –  more happily   –  the most happily

I play football more often than basketball.

Prilozima koji su JEDNOSLOŽNI i prilogu EARLY dodaju se nastavci –ER (za komparativ) i –EST (za superlativ)
early      –      earlier     –    earliest
fast        –      faster      –     fastest
hard      –       harder   –      hardest
late       –        later      –      latest
near      –        nearer  –      nearest
soon     –         sooner   –    soonest

Nepravilno se porede prilozi
badly   –  worse      –   worst
far        –  farther    –   farthest (prostorno)
                further    –   furthest  (prostorno ili u nabrajanju)
little   –   less          –   least
much –    more      –   most
well   –    better     –   best

DOMAĆI  ZADATAK

Upotrebi prilog u komparativu ili superlativu
1.  She cooks (well) than her mother.
2.  My son goes to bed (late) than you.
3.  A car is (fast) than a bicycle, but a plane flies (fast).
4.  John speaks French (well) of all the pupils in the class.
5.  She swims (beautifully) than a swan.

DOMAĆI  ZADATAK uraditi do  četvrtaka 04.06.2020.