Чувари природе

18.05.2020. год.

Наставна област БИОДИВЕРЗИТЕТ – БИОЛОШКА РАЗНОВРСНОСТ  
Наставна јединица Угрожавање биодиверзитета
Врста (тип) часа Обрада

Шта угрожава биодиверзитет

Биодиверзитет угрожавају активности човека,као што су:

1)Проширивање пољопривредних поврсшина на рацчун природних екосистема

2)Претерана испаша која мења флористички и фаунистички састав пашњака

3)Неконтролисана сеча шума,сто доводи до уништавања станишта шумских врста

4)Изградња саобраћајница,градова

5)Неконтролисан лов и риболов

6)Загађивање ваздуха,воде,земљишта

7)Неконтолисана изградња хотела у застићеним зонама,поред језера то угражава опстанак природних екоститема

Очување биодиверзитета је светски проблем.Најугроженије уписане су у Црвене книге. Црвене књиге својим називом и црвеном бојом корица опомињу на опасност од ишчежавања угрожених биљних и животињских врста.

  Заштита биодиверзитета

 -Мере и поступци

 -законске одредбе

-монинторинг ботаничке баште,зоолошки вртови

 -Мостови за животиње