Fizika 7. razred – Mehanički rad, snaga i energija

1.Рад се врши ако : (5 Points)

a) на тело делује сила
b) тело се креће
c) на тело делује сила и изазива његово померање

2. Енергија је : (5 Points)

a) брзина вршења рада
b) исто што и сила
c) способност вршења рада

3. Енергија се мери истим јединицама као и : (5 Points)

a) сила
b) рад
c) снага

4. Снага је : (5 Points)

a) Спососбност тела да врши рад
b) Извршени рад у јединици времена
c) Промена енергије

5. Коефицијент корисног дејства се изражава у јединицама: (5 Points)

a) Истим као рад
b) Истим као снага
c) Нема димезије

6. Закон одржања енергије гласи : (5 Points)

а) Енергија је способност тела да врши рад
b) Укупна механичка енергија изолованог система тела се не мења, тјест Ек + Ер = const

7. Sila inteziteta 5N deluje u pravcu i smeru pomeranja tela. Koliki rad izvrši sila na putu od 50 m. (Zadatak uraditi postupno) (10 Points)

8. Kolika je kinetička energija lopte mase 200g kada se kreće brzinom 20m/s? (Zadatak uraditi postupno) (15 Points)

9. Na telo mase m = 2kg deluje sila F= 5N paralelna podlozi. Kolika je kinetička energija tela nakon t= 3s od pokretanja tela? Koliki rad izvrši na tom putu. Trenje zanemariti. (Zadatak uraditi postupno) (20 Points)

10. U hidroelektrani voda sa visine pada na turbinu i okreće je. Turbina takozvani generator koji prozvodi struju. Na jednu od turbina u hidroelektrani Đerdap u minuti pada 43000 m3 vode na visinu od 30m. Snaga koju daje generator iznosi 190MW. Koliki je koeficijent korisnog dejstva ovog dela elektrane? (Zadatak uraditi postupno) (25 Points)