Хемија

23.04.2020. год.

Izračunavanja u hemiji (april, 2020.)

 • Relativna atomska masa nekog elementa obeležava se Ar i nema jedinicu. Vrednost za relativnu atomsku masu dobijate u Periodnom sistemu elemenata (to je uvek veći broj).
 • Relativna molekulska masa obeležava se Mr i dobija se kao zbir relativnih atomskih masa. Relativna molekulska masa neme jedinicu.
 • Molarna masa se obeležava M, i dobija se množenjem Mr sa g/mol. Ova oznaka ima jedinicu.
 • Ovo smo već učili u školi.

Primeri:

 1. Izračunati relativnu molekulsku masu sledećih jedinjenja?
 2. Litijum-oksid;
 3. Magnezijum-karbonat;
 4. Molekul kiseonika;
 5. Da biste uradili zadatak, morate da koristite Periodni sistem elemenata i napišete vrednosti za relativne atomske mase. Treba da se podsetite i valenci i opštih oznaka elemenata.
 6. Li2O

Mr (Li2O) = 2Ar(Li) + Ar(O) = 2*7 + 16 = 14 + 16 = 40

 • MgCO3

Mr (MgCO3) = Ar(Mg) + Ar(C) + 3Ar(O) = 24 +12 + 3*16 = 84

 • O2

Mr(O2) = 2Ar(O) = 2*16 = 32

KOLIČINA SUPSTANCE

 • Mol je jedinica za količinu supstance.
 • Označava se sa n.
 • Jedan mol supstance je ona količina supstance koja sadrži 6,022 ∙ 1023 čestica.
 • Broj čestica u jednom molu supstance naziva se Avogadrov broj. Jedinica za Avogadrov broj je 1/mol.
 • Molarna masa je odnos mase supstance i njene količine.

                                  n = m/M

M – MOLARNA MASA SUPSTANCE

m – MASA SUPSTANCE

n – KOLIČINA SUPSTANCE

Primeri:

 1. Relativna molekulska masa azot(I)-oksida iznosi 44. Kolika je njegova molarna masa?

Molarnu masu dobijate kada relativnu molekulsku masu pomnožite sa g/mol.

M (N2O) = Mr ∙ g/mol = 44 g/mol

 • Kolika je masa 0,12 mol litijum-oksida?

Da biste rešili zadatak neophodno je da koristite Periodni sisteme elemenata i da znate valence.

Ar(Li) = 7 Ar(O) = 16

Mr(Li2O) = 2Ar(Li) + Ar(O) = 14 + 16 = 30

M (Li2O) = 30 ∙ g/mol = 30 g/mol

n = m/M

m = n ∙ M = 0,12 mol ∙ 30 g/mol = 3,6 g

 • Izračunati količinu supstance, ako je masa magnezijum-fluorida 34 g?

Koristite Periodni sistem elemenata i naučite valence.

Ar(Mg) = 24 Ar(F) = 19

Mr(MgF2) = Ar(Mg) + 2Ar(F) = 24 + 38 = 62

M(MgF2) = 62 ∙ g/mol = 62 g/mol

n = m/M

M = 62 g/mol

m = 34 g

n = 34 g/ 62 g/mol

n = 0,55 mol

 • Ovo treba da prepišete u svesku!