Српски језик

21.04.2020. год.

1.Одгледајте часове на РТС3 и обновите градиво које сте тога дана одслушали:

Граматика:Перфекат (21.04.),

Граматика:Футур 1 (22.04.),

Граматика: Глаголи (24.04.)

2.Прочитајте народну бајку ,,Биберче” ( Читанка стр. 188); одговори на питања  (кратко и јасно) Рад на тексту стр. 190 (школска свеска); препиши и научи шта су одлике народне бајке СТР. 191).

3.Прочитајте одломке из драме за децу ,,Биберче” Љубише Ђокића (Читанка стр.192);одговори (кратко и јасно) на питања Рад на тексту стр.196; запиши и покушај да научиш значење појмова:дидаскалија,чин,слика (сцена),појава,драмска радња, фазе у развоју драмске радње,сукоб ликова,адаптација, драматизација (стр.197).

4.Покушај да уочиш по чему се разликује драма за децу ,,Биберче” од народне бајке.
НАПОМЕНА: Све што будете преписивали и записивали не морате слати. Провера колико сте усвојили ( прочитали,истражили, научили, разумели) следи у четвртак 23.04.

5.После обнављања глаголских облика ,у петак 24.04. следи провера:презент,перфекат и футур НАПОМЕНА:Сва питања и нејасноће отклонићемо преко вибера.